Stara strona
 
 
 
 
 
 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

Fundusz Lokalny „Ramża” - organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, będzie realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach priorytety VII, działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Uczestnikami projektu: „Niepełnosprawny, jako pełnoprawny konsument i niezależny obywatel społeczności lokalnej”,będą osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy i przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czerwionka-Leszczyny.

Celem projektu jest stworzenie szans oraz wyposażenie osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wiedzę niezbędną do integracji społecznej i zawodowej poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające szansę na znalezienie pracy lub samozatrudnienie przy jednoczesnym poinformowaniu i uświadomieniu pracodawców i liderów lokalnych w określeniu alternatywnych form pomocy wobec osób niepełnosprawnych, skali problemu niepełnosprawności i możliwościach niwelowania skutków tego zjawiska.
Szczegółowym celem wymienionego projektu jest, zatem wyposażenie osób niepełnosprawnych w wiedzę o rynku pracy oraz podwyższenie ich umiejętności, ustalenie ich predyspozycji zawodowych, niesienie pomocy w wyborze drogi zawodowej i kierunku szkoleń oraz pomoc w określeniu warunków wykonywania pracy i adaptacji w konkretnym środowisku pracy. Dla osiągnięcia tych celów prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo z zakresu doradztwa zawodowego i prawnego, wsparcie psychologiczne oraz informacyjno–promocyjne.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone seminarium dla lokalnych liderów i pracodawców oraz wykłady i prezentacje dla osób niepełnosprawnych.
W trakcie realizacji projektu, wszyscy beneficjenci mogą również skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem w kwestiach związanych z problematyką zatrudnienia, oraz innymi aspektami życia codziennego osób niepełnosprawnych.

Oferta warsztatowo-doradcza projektu, obejmuje grupowe warsztaty motywacyjne oraz grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. Program warsztatów przewiduje m.in. zdobycie lub udoskonalenie umiejętności interpersonalnych, praktycznej wiedzy z zakresu autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów i pracy w grupie. Podczas warsztatów doradztwa zawodowego uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu: tworzenia cv, listów motywacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji z pracodawcą; poznają metody poszukiwania pracy. Indywidualne doradztwo zawodowe posłuży rozpoznaniu posiadanych przez uczestników projektu kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w grudniu br., natomiast zajęcia realizowane będą w okresie od grudnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku.