RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża”, ul. Plac Matejki 1a, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, e-mail: fundusz@ramza.org
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w cel

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań statutowych Fundacji na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

3. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) jest dobrowolne.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty prawnie uprawnione.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 2a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) pkt 2b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.

8. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tylko w przypadku wyrażonej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit a) oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 2 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

11. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu i profilowaniu i dlatego nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 2 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).